58. Söne mad


Lat 58.532


Lon 12.9399

Söne mad

Söne mad

Söne mad väster om Lidköpings tätort vid Vänerns strand. Området är ca 2 x 1 km. Under högvatten perioder och under vårflödet översvämmas vissa bitar av lokalen. Nötkreatur hålls inom området och detta har medfört att de bladvass- och starrområden som tidigare funnits på den något fastare marken nu försvunnit. Lokalen är sedan gammalt känd som en rik fågellokal. Under vår och höst är det en fin rastplats för änder, vadare och gäss. I själva maden har noterats ängspiplärka, sånglärka, buskskvätta, sävsparv, sädesärla, gulärla, tofsvipa, storspov, grönbena, skogssnäppa, skäggmes, rödstjärt mm. På Söne mad finns också ett litet bestånd av klockgentiana.