49. Hindens rev


Lat 58.5728


Lon 12.9141

Hindens rev

Nästan ända framme, Hindens rev

Vid avsmältningen av den senaste istiden för c:a 10 000 år sedan bildades ett antal ändmoräner i Lidköping av vilka den största leder från Råda ås över Skalunda ut mot Hindens udde och rev. Den fortsätter sedan under Dalbosjön och bildar Hjortens udde i Dalsland.
Hindens udde utgör ett för vårt land unikt geologiskt minnesmärke och landskapselement. Den yttre delen, men bara den, har avsatts som naturreservat. Enligt tradition benämns inre delen Främjan, som övergår i Draget eller Hinden och avslutas med Killingarna eller öarna. Detta antyder att det yttre låga partiet vid högvatten här och där dränks av vatten, vilket medgav att man förr kunde dra båtar över revet. In mot landfästet höjer sig moränryggen upp till 65 m ö.h. Stränderna består till största delen av klappersten, men söder om revet öppnar sig en magnifik sandplage, Svalnäs, kommunens förnämsta badplats. Inåt land här har bildats sanddyner bevuxna med tallskog med bl.a. sandstarr. Från att under 1800-talet ha varit helt öppen och ljungbeväxt med enstaka tallar, domineras numera den inre delen av barrblandskog med inslag av löv. Här finns bl.a. blåsippor, bergslok, skogsknipprot. Längre ut förekommer tall, en, al i strandregionen och inslag av rönn och asp. I yttre delen finns täta snår av en, nypon, hagtorn och sälg. Under höst och vår är Hinden en intressant plats för ornitologer, då sträckfåglar ofta stannar till och rastar på eller i närheten av revet. Bl.a. har kungsfågelsångare, vitryggig hackspett och islom inrapporterats.
Ut mot yttersta spetsen leder först en bilväg förbi en dominerande fritidsbebyggelse och avslutas med en vändplan. Härifrån kan man vandra ut mot "lands end", en sträcka på 4 – 5 km, där udden blir allt smalare. Där reservatet börjar finns en informationstavla. Längre ut finns båk, som återuppbyggts av en förening i Söne. Isvintrar kan området vid Svalnäs – Hinden erbjuda sagolik skridskois, som dock kan vara förrädisk med råkar, strömmar och vindar som snabbt kan förändra isläget. Parkering för badande och skridskoåkare finns vid Svalnäs. Vid Sandvik norr om Hinden finns en liten badplats.