36. Kilja mosse / Dettern


Lat 58.3925


Lon 12.6509

Kilja mosse / Dettern

Vasshavet vid Kilja

Dättern är en avsnörd, grund vik i sydligaste delen av Vänern, ca 15 km öster om Vänersborg. Reservatet består till allra största delen av vattenmiljöer och vassar. Stränderna karaktäriseras av vidsträckta bladvassar, men det finns också betade strandängar. Du kan hitta typiska växter för en näringsrik slättsjö, som t.ex. blomvass, svalting och vattenaloe. På Frugårdsudde finns ett stort bestånd med klibbal, som innehåller rikligt med lågor och högstubbar.

Dättern har stor betydelse för fågellivet. Området ingår i den förteckning av internationellt värdefulla våtmarker som är knuten till Ramsarkonventionen. Exklusiva vassfågelarter som rördrom, brun kärrhök, trastsångare och skäggmes finns i området.

Dättern och Brandsfjorden fungerar som rastplats för änder och vadarfåglar i stora antal. Under hösten kan tusentals simänder samlas här. Som rastlokal för vadarfåglar är Dättern en av de främsta i Sveriges inland.

Viken har också mycket stor betydelse för reproduktionen av gös i Vänern. Området ingår i EU’s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.