35. Mellby


Lat 58.4579


Lon 13.0275

Mellby

Liljesten vid Mellby g:a kyrka

Samhället har genomgått stora förändringar. Den nya kyrkan placerades i anslutning till den nya by som växte fram under 1800-talet. Den medeltida kyrkan låg nordost om nuvarande centralkyrka, byggd 1879 delvis med sten från den gamla och ritad av Adrian Petersson, Göteborg. Medeltidskyrkan anses ha varit från 1100-talet, liksom flertalet av Kållands äldre kyrkor. Liljestenar finns. Den gamla kyrkogården är ännu i bruk. Mellby och Åsaka var annexkyrkor till Råda. Mellby har stora fyndigheter av gravfält och lämningar från människors tidiga bosättningar, från stenålder och framåt. Hällkistor, dommarringar, kokgropar, hällristningar, fornåkrar men mycket är dock dolt under vegetationen.