34. Gammelskogen Kedum-Torpa


Lat 58.4627


Lon 12.9104

Gammelskogen Kedum-Torpa

En blivande låga i gammelskogen

Större delen av området är bevuxet med barrblandskog. Enstaka lövträd såsom björk, asp, rönn och ek förekommer. Skogen har en ålder av ca 150 år, men området har varit bevuxet längre än så. Det finn rikligt med grova träd och flera tallar är med säkerhet över 200 år. Torrträd finns i hela området, undervegatationen är rik på mossor, blåbär och ljung på berghällarna. Lågor finns till viss del, men inte många av äldre datum. Tydligen har man tagit tillvara stormställda träd men i övrigt avstått från avverkning. Enstaka stubbar kan hittas, men något egentligt skogsbruk tycks ej ha förekommit.