68. Stora- och Lilla Eken


Lat 58.7019


Lon 13.2259

Stora- och Lilla Eken

Ekens skärgård

Stora och Lilla Eken är de två största öarna i skärgården och här förekom jord- och skogsbruk redan för flera hundra år sedan. Mellan öarna finns skärgårdens största vassområde med ett rikt fågelliv. De gamla åkertegarna på Stora Eken hålls numera öppna med sommarbete, som också har skapat fina strandängar. Visst skogsbruk bedrivs fortfarande. I anslutning till åkermarkerna finns rester av gammal ädellövskog med ek, ask, lind och hassel, men även på andra ställen finns mindre bestånd av lövskog. Barrskogen dominerar dock, med tallskog på de norra och bergiga delarna och i övrigt gran eller blandskog. Många grova ekstubbar inne i barrskogen antyder hur skogen en gång har sett ut. Floran är rik och varierad. Under en promenad på St. Eken kan man träffa på älg, rådjur och hare. Fiskgjusen häckar med flera par och fågelfaunan är i övrigt artrik och intressant. Svamp- och bärplockare kan också få god utdelning under sin promenad på någon av Ekenöarna.